หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 รหัสเทียม
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-c++
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 การแสดงผล
บทที่10 การรับข้อมูล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนซ้ำ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาและบันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษาเนื้อหา จากบทเรียนบนอินเทอร์เน็ต
เรื่องที่ 1.1 เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์ หรือสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต แล้วเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหัวข้อที่กำหนดให้

1. คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

2. ภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งเป็นกี่ประเภท จงยกตัวอย่างแต่ละประเภท

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

3. Compiler ทำงานอย่างไร จงอธิบาย

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

4. Compiler ทำงานอย่างไร จงอธิบาย

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

5. ภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น............ยุค

ประกอบด้วย

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................