หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 รหัสเทียม
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-c++
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 การแสดงผล
บทที่10 การรับข้อมูล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนซ้ำ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง23102

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 หน่วยกิต 40 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2

           
         วิเคราะห์ความหมายโครงงาน จุดมุ่งหมายและคุณค่าของการทำโครงงาน ประเภทของโครงงาน วิธีการดำเนินการโครงงาน
สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ตามหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อธิบายแนวคิด ในการเขียนโปรแกรม
หลักการเขียนโปรแกรมและสามารถเขียนโปรแกรมแบบง่าย ๆ ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ อภิปรายความเหมาะสมซอฟต์แวร์
กับลักษณะงาน ใช้โปรแกรมเพื่อนำเสนอสารสนเทศ
         โดยใช้กระบวนการทำงานกลุ่มสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ ความคิด
ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี
         เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี  สามารถใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงาน นำเสนอผลงาน
และเขียนโปรแกรมอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ม.3/1 วิเคราะห์หลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ง 3.1 ม.3/2 เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
ง 3.1 ม.3/3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
ง 3.1 ม.3/4 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน ตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึก
                 และความรับผิดชอบ

               1. มีวินัย

               2. ใฝ่เรียนรู้

               3. มุ่งมั่นในการทำงาน