หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 รหัสเทียม
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-c++
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 การแสดงผล
บทที่10 การรับข้อมูล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนซ้ำ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง23102

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 หน่วยกิต 40 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2

          วิเคราะห์ความหมายโครงงาน จุดมุ่งหมายและคุณค่าของการทำโครงงาน ประเภทของโครงงาน วิธีการดำเนินการโครงงาน สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ตามหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อธิบายแนวคิดในการเขียนโปรแกรม หลักการเขียนโปรแกรม และสามารถเขียนโปรแกรมแบบง่าย ๆ ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ อภิปรายความเหมาะสมซอฟต์แวร์กับลักษณะงาน ใช้โปรแกรมเพื่อนำเสนอสารสนเทศ
           โดยใช้กระบวนการทำงานกลุ่มสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ ความคิด ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี  

             เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี  สามารถใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงาน  นำเสนอผลงาน และเขียนโปรแกรมอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด
ง 3.1 ม.3/1 วิเคราะห์หลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ง 3.1 ม.3/2 เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
ง 3.1 ม.3/3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
ง 3.1 ม.3/4 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน ตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

 

      

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน