หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 รหัสเทียม
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-c++
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 การแสดงผล
บทที่10 การรับข้อมูล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนซ้ำ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

                  1. วิธีการเขียนรหัสเทียม

                    2. รูปแบบการเขียนรหัสเทียม

 
 
ด้านความรู้ (K)
                    แก้ปัญหาด้วยวิธีการเขียนรหัสเทียมได้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนรหัสเทียม
 
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
                   เทคนิควิธีการศึกษาหาความรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A)
                  ใฝ่เรียนรู้