หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 รหัสเทียม
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-c++
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 การแสดงผล
บทที่10 การรับข้อมูล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนซ้ำ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

      

           รูปแบบการเขียนรหัสเทียม (Pseudo code) ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการเขียนโปรแกรมมีดังนี้

    1) การกำหนดค่า และการคำนวณ มีรูปแบบคือ

ตัวอย่าง

   2) การอ่าน/รับข้อมูล มีรูปแบบดังนี้

การอ่านข้อมูลสามารถใช้คำสั่ง READ, INPUT หรือ GET ก็ได้ ทั้ง 3 คำสั่งสามารถไปใช้ได้ดังนี้

  • READ ใช้สำหรับการอ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล (File)
  • INPUT และ GET ใช้สำหรับการรับค่าข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์ (Keyboard)

    ตัวอย่าง 1

ตัวอย่าง 2

ตัวอย่าง 3

     3) การแสดงผลข้อมูล มีรูปแบบดังนี้

การแสดงผลข้อมูลจะใช้คำสั่ง PRINT หรือ WRITE ซึ่งทั้ง 2 สามารถใช้ได้ดังนี้

  • PRINT ใช้สำหรับการพิมพ์ค่าข้อมูลหรือข้อความ
  • WRITE ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูล

ตัวอย่าง 1

ตัวอย่าง 2

4) การกำหนดเงื่อนไข มีรูปแบบดังนี้

ตัวอย่าง