หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 รหัสเทียม
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-c++
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 การแสดงผล
บทที่10 การรับข้อมูล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนซ้ำ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

      

           รูปแบบการเขียนรหัสเทียม (Pseudo code) ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการเขียนโปรแกรมมีดังนี้

    1) เริ่มต้นและจบท้ายขั้นตอนด้วย BEGIN…END

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น

     แม่ให้เงินมา 100 บาท

      นำไปซื้อดินสอ 20 บาท

      นำไปซื้อขนม 40 บาท

     จำนวนเงินคงเหลือ

จบการทำางาน

BEGIN

SET Mon = 100

Mon = Mon – 20

Mon = Mon – 40

DISPLAY Mon

END

 
       


    2) การคำนวณ ได้แก่ +, -, *, / , ^ และ การกำหนดค่า มีรูปแบบคือ

ตัวอย่าง

                 

          3) การอ่าน/รับข้อมูล READ, GET, INPUT มีรูปแบบดังนี้

การอ่านข้อมูลสามารถใช้คำสั่ง READ, INPUT หรือ GET ก็ได้ ทั้ง 3 คำสั่งสามารถไปใช้ได้ดังนี้

  • ตัวอย่าง 1

ตัวอย่าง 2

ตัวอย่าง 3

         4) การแสดงผลข้อมูล ได้แก้ PRINT, WRITE, OUTPUT, DISPLAY มีรูปแบบดังนี้

การแสดงผลข้อมูลจะใช้คำสั่ง PRINT หรือ WRITE ซึ่งทั้ง 2 สามารถใช้ได้ดังนี้

ตัวอย่าง 1

ตัวอย่าง 2

5) การกำหนดเงื่อนไข ได้แก่ IF...THEN…ELSE…ENDIF, CASE…OF…ENDCASE มีรูปแบบดังนี้

ตัวอย่าง

 

          6) คําสั่งเกี่ยวกับการทํางานซ้ำ

  ในการทำซ้ำ หมายความว่า ให้ระบบทำงานซ้ำ ๆ ตามเงื่อนไขที่ กำหนดโดยจะมีการเปรียบเทียบเงื่อนไขในการทำซ้ำ
,มีดังนี้
 

1. คำสั่งทำซ้ำตามดัชนี (For Loop) รูปแบบดังนี้

  หมายเหตุ Activity คือ กิจกรรมหรือคำสั่งที่จะเกิดขึ้น
 

ตัวอย่าง  หาผลรวมตั้งแต่ 1 ถึง 5 แล้วแสดงผลลัพธ์
          

            Begin
                    Sum = 0
                    For ( Count = 1 to 5 )
                    Begin
                            Sum = Sum + Count
                    End
                    Write  Sum
             End

 

2. คำสั่งทำซ้ำในขณะที่เงื่อนไขเป็นจริงแบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อน (While-Do) รูปแบบคำสั่งดังนี้

ตัวอย่าง หาผลรวมตั้งแต่ 1 ถึง 5 แล้วแสดงผลลัพธ์

            Begin
                   Count = 1
                   Sum = 0
                   While ( Count <= 5 )
                   Begin
                          Sum = Sum + Count
                          Count = Count + 1
                  End
                  Write Sum
          End

 

3. คำสั่งทำซ้ำในขณะที่เงื่อนไขเป็นจริงแบบตรวจสอบเงื่อนไขภายหลัง (Do-While)   รูปแบบคำสั่งดังนี้

ตัวอย่าง หาผลรวมตั้งแต่ 1 ถึง 5 แล้วแสดงผลลัพธ์

Begin
       Count = 1
       Sum = 0
        Do
        Begin
             Sum = Sum + Count
             Count = Count + 1
       End
       While ( Count <= 5 )
       Write Sum
End