หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 รหัสเทียม
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-c++
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 การแสดงผล
บทที่10 การรับข้อมูล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนซ้ำ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

             การเขียนซูโดโค้ด หรือรหัสเทียม คือ การเขียนลำดับการทำงานโดยใช้ประโยคที่เป็นภาษาอังกฤษที่สื่อความหมายง่าย ๆ สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ทันทีซึ่งมีวิธีการเขียนรหัสเทียมดังนี้

    1. ประโยคคำสั่งเขียนอยู่ในรูปแบบของภาษาอังกฤษอย่างง่าย

    2. ในบรรทัดหนึ่งให้เขียนประโยคคำสั่งพิมพ์คำสั่งเดียว

    3. ควรใช้ย่อหน้าเพื่อจัดกลุ่มคำสั่งที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือคำสั่งย่อยที่อยู่ภายใต้คำสั่งใหญ่เพื่อทำให้อ่านง่าย

    4. แต่ละประโยคคำสั่งให้เขียนจากบนลงล่าง

    5. กลุ่มของประโยคคำสั่งที่ทำงานเพื่อวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์เดียวกันและมีการใช้งานสั้น ๆ หรือใช้งานหลาย ๆ ครั้ง จากส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมควรจัดรวมกลุ่มเข้าด้วยกันในรูปแบบของโมดูลและกำหนดชื่อให้โมดูล (module) เพื่อ สามารถเรียกใช้งานโมดูลนั้น


 ตัวอย่างที่ 1 การเขียนรหัสเทียมจากผังงาน

เริ่มต้น

 

 

รับค่า a,b

 

 

คำนวณ a X b

 

 

แสดงผลลัพธ์

 

 

จบการทำงาน

Start

 

 

Input a,b

 

 

Multi= a*b

 

 

print Multi

 

 

Stop

     

 

          ตัวอย่างที่ 2  การเขียนรหัสเทียมสำหรับให้คอมพิวเตอร์หาค่าเฉลี่ยจากข้อมูลที่รับเข้าทางแป้นพิมพ์ ถ้าใส่ค่าศูนย์แสดงว่าหยุดป้อนข้อมูล เขียนได้ดังนี้

Algorithm การหาค่าเฉลี่ย
1. เริ่มต้น
2. ตัวนับ = 0
3. ผลรวม = 0
4. รับค่าทางแป้นพิมพ์เก็บไว้ในตัวแปร (ข้อมูล)
5. ถ้า ข้อมูล มากกว่า 0
เพิ่มค่าตัวนับขึ้นหนึ่งค่า
ผลรวม = ผลรวม + ค่าข้อมูล
ย้อนกลับไปทำขั้นตอนที่ 3
ถ้าไม่มากกว่าไปทำขั้นตอนที่ 5
6. ค่าเฉลี่ย = ผลรวมหารด้วยตัวนับ
7. แสดงค่าเฉลี่ยทางจอภาพ (ทศนิยมสองตำแหน่ง)
จบ
Algorithm Average_Sum
1. START
2. count =0
3. sum = 0
4. INPUT (value)
5. IF value > 0 THEN
count = count +1
sum = sum + value
GOTO 3
ELSE GOTO 5
6. average = sum / count
7. OUTPUT (average)
END

           ตัวอย่างที่ 3 การเขียนซูโดโค้ด คำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม จากสูตร 1/2 x ฐ x ส เขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ดังนี้

Algorithm การหาพื้นที่สามเหลี่ยม
1. เริ่มต้น
2. รับค่าความยาวของฐานมาเก็บในตัวแปร X
3. รับค่าความยาวของสูงมาเก็บในตัวแปร Y
4. คำนวณหาพื้นที่ ARRAY = ( X*Y ) / 2
5. แสดงผลพื้นที่
จบ
Algorithm Average_Sum
1. START
2. READ X
3. READ Y
4. Compute ARRAY = ( X*Y ) / 2
5. Print ARRAY
END