หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 รหัสเทียม
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-c++
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 การแสดงผล
บทที่10 การรับข้อมูล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนซ้ำ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

จตุรภัทร ประทุม. (2553) การเขียนโปรแกรมภาษาซี. http://www.jaturapad.com/online-class/c/index.html

 

กิตติภัค สายวัน. การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น. http://www.lkp.ac.th

 

 

ณัฏฐชัย ฉลาด. วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์. http://wbi.ohonline.in.th/
 

Chamlong Champakul. ประโยชน์ของผังงาน. https://www.slideshare.net/champakul/ss-39334825

 

 

วิเชียร พุ่มพวง. (2559). เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. นนทบุรี:

                 สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด.               

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2555). เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.

                กรุงเทพ: สกสค.ลาดพร้าว.

 

ไกรศร ตั้งโอภากุล, กิตินันท์ พลสวัสดิ์. (2556). ภาษา C ฉบับสมบูรณ์. นนทบุรี: บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด.

 

วัชระ การสมพจน์, (2557) คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.
http://www.ict.up.ac.th/itichai/cidtec/assets/uploaded/documents/b857f8cc029c0ec96423dfef1e6e72b7.pdf

 

https://btdelta.weebly.com/35853634361936233609361936293610359536573635360436573623361835883635362

6363336563591-do-while.html

 

http://www.vcharkarn.com/vcafe/180020

 

http://www.mwit.ac.th/~cs/download/tech30101/TECH30101_ch6.pdf

 

https://benzneststudios.com/blog/c-programming/

 

https://sites.google.com/site/yingkanitt/home/31

 

https://www.sanfoundry.com/c-tutorials-boolean-values-explicit-boolean-type/

 

https://btdelta.weebly.com/36503611361936493585361936173616363436253
63435953637364836103639365736293591360536573609.html

 

http://champlevelmm.blogspot.com/2014/05/1.html

 

http://www.prasansoft.com/C-programming-07.php

  http://wbi.ohonline.in.th/

  http://paijit.lpru.ac.th/cgi-bin/Algorithm/Pseudo.pdf

  https://www.rw.ac.th/jetavat/?web=les05.5

https://sites.google.com/site/wanchairat1/kar-saedng-phllaphth/printf1