หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 รหัสเทียม
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-c++
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 การแสดงผล
บทที่10 การรับข้อมูล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนซ้ำ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

          1. คำสั่งเลือกทำแบบทางเดียว(if)

2. คำสั่งเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง (if...else)

3. คำสั่งเลือกทำแบบหลายทาง (if...else...if)

       

ด้านความรู้ (K)

          1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบคำสั่่งการเลือกทำตามเงื่อนไข

          2. เลือกใช้รูปแบบคำสั่งการเลือกทำได้อย่างเหมาะสมกับเงื่อนไข

         3. เขียนโปรแกรมตามรูปแบบการเลือกทำตามเงื่อนไขได้ถูกต้อง

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

          เทคนิควิธีการศึกษาหาความรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A)

           มีวินัยในการศึกษาหาความรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน