หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 รหัสเทียม
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-c++
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 การแสดงผล
บทที่10 การรับข้อมูล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนซ้ำ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

1. คำสั่ง for

2. คำสั่ง while

3. คำสั่ง do...while

       

ด้านความรู้ (K)

            1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของคำสั่งวนซ้ำ

            2. เลือกใช้รูปแบบคำสั่งการโปรแกรมด้วยคำสั่งวนซ้ำ

            3. เขียนโปรแกรมตามรูปแบบการโปรแกรมด้วยคำสั่งวนซ้ำได้ถูกต้อง

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

            สามารถใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A)

            มีความใฝ่เรียนรู้