หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 รหัสเทียม
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-c++
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 การแสดงผล
บทที่10 การรับข้อมูล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนซ้ำ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

การวนซ้ำ (Loop) เมื่อเงื่อนไขเป็นจริงด้วยคำสั่ง while

         คำสั่งวนซ้ำ while เป็นคำสั่งวนซ้ำการทำงานเดิม ๆ ของโปรแกรม โดยโปรแกรมตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการทำงานทุกครั้ง

ถ้าเงื่อนไขที่กำหนดเป็นจริง โปรแกรมจะทำงานที่ชุดคำสั่งภายใน Loop เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จจะตรวจสอบเงื่อไขใหม่อีกครั้ง

ถ้าเงื่อนไขที่กำหนดเป็นเท็จ โปรแกรมจะออกจาก Loop การทำงานไปทำงานคำสั่งถัดไปทันที

คำสั่ง while ในภาษาซี มีรูปแบบคำสั่งดังนี้

 

ตัวอย่าง

 

ผลลัพธ์