หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 รหัสเทียม
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-c++
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 การแสดงผล
บทที่10 การรับข้อมูล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนซ้ำ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

การวนซ้ำ (Loop) เมื่อเงื่อนไขเป็นจริงด้วยคำสั่ง while

              คำสั่งวนซ้ำ while เป็นคำสั่งวนซ้ำการทำงานเดิม ๆ ของโปรแกรม โดยโปรแกรมตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการทำงานทุกครั้ง
ถ้าเงื่อนไขที่กำหนดเป็นจริง โปรแกรมจะทำงานที่ชุดคำสั่งภายใน Loop เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จจะตรวจสอบเงื่อนไขใหม่อีกครั้ง
ถ้าเงื่อนไขที่กำหนดเป็นเท็จ โปรแกรมจะออกจาก Loop การทำงานไปทำงานคำสั่งถัดไปทันที
 

คำสั่ง while ในภาษาซี มีรูปแบบคำสั่งดังนี้

         

 

ตัวอย่าง แสดงเลขคี่จากจำนวนที่รับผ่านทางคีย์บอร์ด

บรรทัดที่ 4 ประกาศตัวแปร count, i
บรรทัดที่ 5 แสดงคำว่า "Enter number: ผ่านทางหน้าจอ
บรรทัดที่ 6 นำค่าตัวเลขที่ได้ไปเก็บไว้ที่ตัวแปร i
บรรทัดที่ 7 ให้ตัวแปร count =1
บรรทัดที่ 8 เว้น 2 บรรทัด
บรรทัดที่ 9 ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้า count <= 1 0จริง
บรรทัดที่ 9 ให้ แสดงผลผ่านทางหน้าจอ ตัวแปรเพิ่มค่าตัวแปร count + 1
บรรทัดที่ 10 ให้ตัวแปร count = count + 1
บรรทัดที่ 11 จบการทำงานใน Loop เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ
บรรทัดที่ 12 จบโปรแกรม

 

ผลลัพธ์ เมื่อ input ตัวเลข 15