หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 รหัสเทียม
บทที่ 4 ผังงาน
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-c++
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 การแสดงผล
บทที่10 การรับข้อมูล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนซ้ำ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

การวนลูปทำงานอย่างน้อยหนึ่งครั้งด้วยคำสั่ง do...while

         คำสั่งวนซ้ำ do...while เป็นคำสั่งวนซ้ำการทำงานเดิม ๆ โดยโปรแกรมจะทำงานชุดคำสั่งภายใน Loop ก่อน 1 รอบ

จึงตรวจสอบเงื่อนไขที่กำหนด ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ให้กลับไปทำงานชุดคำสั่งภายใน Loop อีกครั้ง และตรวจสอบเงื่อนไขที่กำหนด

อีกครั้ง ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ โปรแกรมจะออกจาก Loop การทำงานไปทำงานที่คำสั่งถัดไปทันที

คำสั่ง do...while ในภาษาซี มีรูปแบบคำสั่งดังนี้

 

ตัวอย่าง

 

ผลลัพธ์

คำสั่ง break

คำสั่ง break มีไว้สำหรับบังคับให้ Loop สิ้นสุดการทำงานในทันที การใช้คำสั่ง

break มักจะสร้างให้กับเงื่อนไขที่ทำให้โปรแกรมออกจาก Loop สามารถใช้ได้กับ Loop ทุกประเภททั้ง while, do-while, for

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง break

for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
printf(i);
if (i == 5) break;

ในตัวอย่างโปรแกรมจะออกจาก Loop เมื่อ i มีค่าเท่ากับ 5 โดยจะไม่สนใจเงื่อนไขใน Loop ที่ i <= 10 จะเป็นจริงหรือไม่

1 2 3 4 5