หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 รหัสเทียม
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-c++
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 การแสดงผล
บทที่10 การรับข้อมูล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนซ้ำ
แบบทดสอบหลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

    

                การวนซ้ำ (Loop) ในภาษาคอมพิวเตอร์หมายถึงการทำคำสั่งหรือชุดคำสั่งนั้น ซ้ำ ๆ กันหลาย ๆ ครั้ง เช่น

การแสดงผลตัวเลข 1-10 ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือแสดงผลตัวเลขคู่ ของตัวเลข 1-200 เป็นต้น

 

การวนซ้ำด้วยจำนวนรอบที่แน่นอนด้วยคำสั่ง for

คำสั่ง for เป็นคำสั่งวนซ้ำการทำงานเดิม ๆ ด้วยจำนวนรอบที่แน่นอน โดยโปรแกรมจะตรวจสอบเงื่อนไข

ก่อนทำงานทุกรอบ และตรวจสอบเงื่อนไขใหม่อีกครั้ง ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จให้โปรแกรมออกจากการทำงานไป

ทำงานที่คำสั่งถัดไปทันที

รูปแบบคำสั่ง for สามารถเขียนเป็นผังงานได้ดังนี้

ตัวอย่าง

** หลัง for จะไม่มีเครื่องหมาย เซมิโคลอน (;) ถ้ามีโปรแกรมจะแสดงค่าสุดท้ายค่าเดียว

1. เมื่อโปรแกรมเริ่มทำงาน i = 1

2. เช็คว่า i < 10 จริงไหม

- จริง จะเข้าไปทำใน loop คือ print i ออกมา คือ 1

3. จบ Loop แรก

4. เมื่อจบ Loop มันก็ไปทำงาน i++ ที่เรากำหนดไว้ว่าหลังจบ Loop ให้ i++

5. i มีค่าเท่ากับ 1

6. เช็คตรงเงื่อนไขก็เข้า Loop อีกครั้งว่า i < 10s จริงหรือไม่

- จริง print i คือ 2

** ค่าที่กำหนดค่าเริ่มต้นไม่ได้ใช้แล้ว การกำหนดค่าเริ่มต้น i = 1 ถูกใช้แค่เพียงครั้งเดียวจะทำซ้ำใน Loop ครั้งแรกเท่านั้น

7. i++ อีกครั้ง i ก็จะเป็น 2

- แล้วก็จะไปทำการเช็คเงื่อนไข เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จน i = 9 จบ Loop

8. ลูปสุดท้าย การเพิ่มขึ้นของ i จากที่กำหนดให้ i++ ได้ i = 10 เช็คเงื่อนไข i < 10

- ไม่จริง ออกจาก Loop ซึ่งทำให้ผลการรันของโปรแกรมนี้คือ

ผลลัพธ์

ตัวดำเนินการเพิ่มค่าและลดค่า
ตัวดำเนินการเพิ่มค่า (Increment Operator) ใช้เครื่องหมาย ++
ตัวดำเนินการลดค่า (Decrement Operator) ใช้เครื่องหมาย –

ตัวดำเนินการ
นิพจน์
ตัวอย่าง

 

ความหมาย

 

++ (Prefix)
++ i
++1

 

เพิ่มค่าให้กับ i หนึ่งค่าก่อน จึงนำค่าใหม่ของ i ในนิพจน์นี้ไปใช้

(i=i+1)

++ (Postfix)
i++
1++

 

นำค่าปัจจุบันของ i ในนิพจน์นี้ไปใช้ก่อน จึงเพิ่มค่าให้กับ i หนึ่งค่า

(i=i+1)

- (Prefix)
--i
--1

 

ลดค่าให้กับ i หนึ่งค่าก่อน จึงนำค่าใหม่ของ i ในนิพจน์นี้ไปใช้

(i=i-1)

-- (Postfix)
i--
1--

 

นำค่าปัจจุบันของ i ในนิพจน์นี้ไปใช้ก่อน จึงลดค่าให้กับ i หนึ่งค่า

(i=i-1)