หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 รหัสเทียม
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-c++
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 การแสดงผล
บทที่10 การรับข้อมูล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนซ้ำ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

1.1 ภาษาคอมพิวเตอร์

1.2 ตัวแปลภาษา

1.3 ยุคของภาษาคอมพิวเตอร์

            

             เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์จะทำงานได้เมื่อมีสัญญาณไฟฟ้า ในการเขียนโปรแกรมเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานเราสามารถเลือกใช้ภาษาสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำตามขั้นตอนที่เรากำหนดให้

 

ด้านความรู้ (K)
             1. อธิบายความหมายของภาษาได้
             2. อธิบายความหมายของตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ได้
             3. บอกยุคของภาษาคอมพิวเตอร์ได้


ด้านทักษะกระบวนการ (P)
             นำความรู้ด้านความหมาย ตัวแปลภาษา และยุคของคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ได้


ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A)
              มีวินัยในการศึกษาหาความรู้