หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 รหัสเทียม
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-c
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 การแสดงผล
บทที่10 การรับข้อมูล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนซ้ำ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

1. ชนิดของข้อมูลพื้นฐานภาษาซี

2. คำสงวนภาษาซี

3. ตัวแปรภาษาซี

4. ค่าคงที่ภาษาซี

 

ด้านความรู้ (K)
        1. วิเคราะห์ชนิดของข้อมูลพื้นฐานได้
        2. เลือกใช้ตัวแปรให้เหมาะกับข้อมูลได้
        3. เข้าใจการทำงานของค่าคงที่ภาษาซี

ด้านทักษะกระบวนการ
(P)
                           
       
เทคนิควิธีการศึกษาหาความรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A)
                             
       
มีความซื่อสัตย์