หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 รหัสเทียม
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-c
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 แสดงผล/รับข้อมูล
บทที่10 ควบคุมการแสดงผล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนซ้ำ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

           

              ค่าคงที่ (Constants) คือ ค่าข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่โปรแกรมทำงาน

          1. ระบุค่าโดยตรง (Literal Constants) เป็นการกำหนดค่าคงที่เพื่อใช้งานโดยตรงโดยไม่มีการกำหนดค่าผ่านตัวแปรใด ๆ ทั้งสิ้น

                  ตัวอย่าง

         2. การประกาศค่าคงที่ด้วย #define เป็นการกำหนดค่าคงที่โดยการประกาศใช้งานไว้ในส่วนของเฮดเดอร์ไฟล์ ของโปรแกรมในลักษณะของ Preprocessing Directive โดยมีรูปแบบดังนี้

                  ตัวอย่าง

                 จากตัวอย่างอธิบายได้ว่า การกำหนดค่าคงที่ให้ PI = 3.14 เมื่อมีการประมวลผลคอมพิวเตอร์ PI จะเท่ากับ 3.14

         3. การเก็บไว้ในตัวแปร (Memory Constant) คือ การกำหนดค่าคงที่ให้กับตัวแปร และตัวแปรที่ถูกกำหนดค่าให้นี้ จะมีค่าคงที่ให้ตลอดการทำงานของโปรแกรม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าที่ได้