หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 รหัสเทียม
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-c
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9แสดงผล/รับข้อมูล
บทที่10 ควบคุมการแสดงผล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บบทที่ 12 คำสั่งวนซ้ำ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

      ในชีวิตประจำวันของเราจะต้องมีการเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงเวลา การเขียนโปรแกรมเราต้องกำหนดทิศทางการ ทำงานของโปรแกรมต่างๆ ได้ เช่น การให้ตัดสินใจก่อนทำเงื่อนไข เช่น การถามว่า คุณจะเลือกกินก๋วยเตี๋ยว หรือกินข้าว เมื่อเราเลือกแล้วเราจะไปทำตามเงื่อนไขนั้น

      ในคอมพิวเตอร์จะมีการรับค่าจากคีย์บอร์ดเข้าไปเก็บไว้ในตัวแปร จากนั้นนำตัวแปรไปตรวจสอบเพื่อเลือกเงื่อนไข

เครื่องหมายที่ใช้ในการตรวจสอบระบบเงื่อนไขดังนี้

 

  ประโยคเงื่อนไข if อย่างง่ายหรือเรียกว่า if แบบทางเลือกเดียว (Basic if Statement)

           ตอนเช้าที่นักเรียนตื่นนอนหรือทำกิจวัตรประจำวันทุกวันล้วนแต่มีเงื่อนไขรองรับแทบทั้งสิ้น เช่น ถ้าฉันอ้วนฉันจะไม่กินน้ำอัดลม ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวเป็นเงื่อนไขทางเดียวง่ายๆ

          คำสั่ง if เป็นคำสั่งที่ให้เราตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำสิ่งใด โดยตรวจสอบเงื่อนไขที่กำหนดว่าเป็นจริงหรือเท็จ ในภาษาซีจะใช้คำสั่ง if ในรูปแบบ

การตรวจสอบเงื่อนไขจะเป็นการกระทำแบบบูลีน ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจริงหรือเท็จเท่านั้น ถ้ามีตัวดำเนินการ

จะใช้ตัวดำเนินการแบบบูลีน คำสั่ง if เขียนเป็นผังงานได้ดังนี้

ตัวอย่าง รับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรแล้วแสดงผลผ่านทางหน้าจอ

 

ผลลัพธ์

ตัวอย่างที่ 2 รับค่าตัวเลขที่มากกว่าให้แสดงคำว่า Your number Better!

#include <stdio.h>

int main()
{
int a = 10;
int b;
printf("Enter you number: ");
scanf("%d",&b);

if (a <= b)
{
printf("****Your number Better!****");
}
return 0;
}

 

 

กำหนดตัวแปร a เท่ากับ 10

รับค่าตัวเลข แล้วนำไปเก็บไว้ที่ตัวแปร b

เปรียบเทียบตัวเลข a<=b

แสดงคำว่า  ****Your number Better!****