หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 รหัสเทียม
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-c
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 การแสดงผล
บทที่10 การรับข้อมูล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนซ้ำ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

        ฟังก์ชัน getchar() เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับรับข้อมูลชนิดอักขระเข้ามาจากคีย์บอร์ด โดยรับข้อมูลได้ ครั้งละ 1 ตัวอักษร เท่านั้น และกดปุ่ม Enter จะมีการแสดงผลทางหน้าจอโดยใช้คำสั่งในรูปแบบ variable=getchar();

        ตัวอย่าง

ผลลัพธ์

 

คำสั่ง getch() เป็นฟังก์ชันสำหรับรับข้อมูลชนิดตัวอักษรจากคีย์บอร์ดได้ครั้งละ 1 ตัวเหมือนฟังก์ชัน getchar() แต่

การรับข้อมูลด้วยฟังก์ชัน getch() เมื่อแสดงผลทางหน้าจอแล้ว ผู้ใช้ป้อน 1 ตัวอักษร แล้วโปรแกรมจะทำงานต่อแล้วแสดงผล

ทันทีโดยไม่ต้องกด Enter โดยใช้รูปแบบ variable = getch();

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์

 

 

คำสั่ง gets() เป็นฟังก์ชันที่รับข้อมูลเป็นข้อความจากคีย์บอร์ด ซึ่งเป็นฟังก์ชันสำหรับข้อความโดยเฉพาะ

โดยใช้รูปแบบ gets(str);

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์