หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 รหัสเทียม
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-c
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 แสดงผล/รับข้อมูล
บทที่10 ควบคุมการแสดงผล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนซ้ำ
แแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

 

 ตัวดำเนินการ (Operators) หมายถึง สัญลักษณ์ที่ตัวแปรภาษา (Complie) จะนำไปประมวลผล

ตัวดำเนินการมีหน้าที่รวมค่าต่างๆ และทำกับค่าต่าง ๆ ให้เป็นค่าเดียวกัน

Arithmetic operators ( +, -, *, /, % )

ตัวดำเนินการเลขคณิตศาสตร์ ใช้สำหรับคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น +, -, x, / ให้ผลลัพธ์ทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์

ตัวดำเนินการ ชื่อ ข้อมูลที่ถูกกระทำ ตัวอย่าง
+ บวก (Addition) จำนวนเต็ม,จำนวนจริง sum = a + b
- ลบ (Subtraction) จำนวนเต็ม,จำนวนจริง sum = a - b
* คูณ (Multiplication) จำนวนเต็ม,จำนวนจริง sum = a x b
/ หาร
(Real Number Division/DIV)
จำนวนเต็ม,จำนวนจริง

sum = a / b
(หารเอาเลขจำนวนเต็ม)

5/2=2

% การหารแบบเอาเศษ 
(Modulus)
จำนวนเต็ม

sum = a % b

(หารเอาเลขเศษ)

5/2 = 1

ตัวอย่าง การเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงการใช้ตัวดำเนินการเลขคณิตศาสตร์

 

     ในการคำนวณแต่ละครั้งอาจมีตัวดำเนินการหลายตัว ผลลัพธ์ที่ได้เกิดจากการกระทำของตัวดำเนินการแต่ละตัว โดยลำดับความสำคัญไว้ดังตาราง

ตัวดำเนินการ การทำงาน ลำดับการทำงาน
( ) การทำในวงเล็บ

การทำงานในวงเล็บมีลำดับการทำงานสูงสุด

ถ้าหากมีวงเล็บซ้อนกันจะทำวงเล็บในสุดก่อน
ถ้าหากมีตัวดำเนินการหลายตัวในประโยคเดียวกัน
จะทำจากซ้ายไปขวา
ถ้าหากมีตัวดำเนินการหลายตัวในประโยคเดียวกัน
จะทำจากซ้ายไปขวา


* , / หรือ %

คูณ (Multiplication)

หาร
(Real Number Division)

การหารแบบเอาเศษ 
(Modulus)

+ หรือ -  

ตัวอย่างลำดับการคำนวณตัวดำเนินทางเลขคณิตศาสตร์

         
ลำดับการคำนวณ
5%2
+
14/3
-
6
1. ---> /, %
1
+
4
-
6
2.---> +
5
-
6
3. ---> -
-1

 

จากตัวอย่างเขียนโปรแกรมได้ดังนี้