หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 รหัสเทียม
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-c
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 แสดงผล/รับข้อมูล
บทที่10 ควบคุมการแสดงผล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนซ้ำ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

 

                ตัวดำเนินการ (Operators) หมายถึง สัญลักษณ์ที่ตัวแปรภาษา (Complie) จะนำไปประมวลผล ตัวดำเนินการมีหน้าที่
รวมค่าต่างๆ และทำกับค่าต่าง ๆ ให้เป็นค่าเดียวกัน
 
 

Arithmetic operators ( +, -, *, /, % )

ตัวดำเนินการเลขคณิตศาสตร์ ใช้สำหรับคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น +, -, x, / ให้ผลลัพธ์ทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์

 

ตัวดำเนินการ ชื่อ ข้อมูลที่ถูกกระทำ ตัวอย่าง
+ บวก (Addition) จำนวนเต็ม,จำนวนจริง sum = a + b
- ลบ (Subtraction) จำนวนเต็ม,จำนวนจริง sum = a - b
* คูณ (Multiplication) จำนวนเต็ม,จำนวนจริง sum = a x b
/ หาร
(Real Number Division/DIV)
จำนวนเต็ม,จำนวนจริง

sum = a / b
(หารเอาเลขจำนวนเต็ม)

5/2=2

% การหารแบบเอาเศษ 
(Modulus)
จำนวนเต็ม

sum = a % b

(หารเอาเลขเศษ)

5/2 = 1

 

ตัวอย่าง การเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงการใช้ตัวดำเนินการเลขคณิตศาสตร์

 

บรรทัดที่ 1

เป็นการระบุให้นำไฟล์ stdio.h มารวมกับไฟล์นี้ เพื่อที่จะสามารถใช้คำสั่งที่อยู่ในไฟล์นี้มาใช้งานได้
ต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย # เสมอ

บรรทัดที่ 3 เริ่มต้นด้วยฟังก์ชัน main () แล้วใส่เครื่องหมายกำหนดขอบเขตเริ่มต้นของตัวโปรแกรมคือ { หลังจากนั้นใส่คำสั่งหรือฟังก์ชันต่างๆโดยแต่ล่ะคำสั่งหรือฟังก์ชันนั้นๆ จะต้องปิดด้วยเครื่องหมาย ;
บรรทัดที่ 5 แสดงผลข้อมูลบนจอภาพ ผลรวม 21+5
บรรทัดที่ 6 แสดงผลข้อมูลบนจอภาพ ผลต่าง 21-5
บรรทัดที่ 7 แสดงผลข้อมูลบนจอภาพ ผลคูณ 21*5
บรรทัดที่ 8 แสดงผลข้อมูลบนจอภาพ ผลหารเลขจำนวนเต็ม 21/5
บรรทัดที่ 9 แสดงผลข้อมูลบนจอภาพ ผลหารเอาเลขเศษ 21/5
บรรทัดที่ 10 ส่งค่ากลับ
บรรทัดที่ 11 จบโปรแกรม

     ในการคำนวณแต่ละครั้งอาจมีตัวดำเนินการหลายตัว ผลลัพธ์ที่ได้เกิดจากการกระทำของตัวดำเนินการแต่ละตัว โดยลำดับความสำคัญไว้ดังตาราง

ตัวดำเนินการ การทำงาน ลำดับการทำงาน
( ) การทำในวงเล็บ

การทำงานในวงเล็บมีลำดับการทำงานสูงสุด

ถ้าหากมีวงเล็บซ้อนกันจะทำวงเล็บในสุดก่อน
ถ้าหากมีตัวดำเนินการหลายตัวในประโยคเดียวกัน
จะทำจากซ้ายไปขวา
ถ้าหากมีตัวดำเนินการหลายตัวในประโยคเดียวกัน
จะทำจากซ้ายไปขวา


* , / หรือ %

คูณ (Multiplication)

หาร
(Real Number Division)

การหารแบบเอาเศษ 
(Modulus)

+ หรือ -  

ตัวอย่างลำดับการคำนวณตัวดำเนินทางเลขคณิตศาสตร์

         
ลำดับการคำนวณ
5%2
+
14/3
-
6
1. ---> /, %
1
+
4
-
6
2.---> +
5
-
6
3. ---> -
-1

 

จากตัวอย่างเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

บรรทัดที่ 1 เป็นการระบุให้นำไฟล์ stdio.h มารวมกับไฟล์นี้ เพื่อที่จะสามารถใช้คำสั่งที่อยู่ในไฟล์นี้มาใช้งานได้
ต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย # เสมอ
บรรทัดที่ 3 เริ่มต้นด้วยฟังก์ชัน main () แล้วใส่เครื่องหมายกำหนดขอบเขตเริ่มต้นของตัวโปรแกรมคือ { หลังจากนั้นใส่คำสั่งหรือฟังก์ชันต่างๆโดยแต่ล่ะคำสั่งหรือฟังก์ชันนั้นๆ จะต้องปิดด้วยเครื่องหมาย ;
บรรทัดที่ 5 แสดงผลข้อมูลบนจอภาพ ผลการคำนวณตัวเลขทางคณิตศาสตร์ 
บรรทัดที่ 6 จบโปรแกรม