หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 รหัสเทียม
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-c++
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 การแสดงผล
บทที่10 การรับข้อมูล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนซ้ำ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

ผังงาน (Flowchart) คือ แผนภาพที่แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม  ช่วยตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม ทำให้สะดวก
และง่ายต่อการบำรุงรักษาโปรแกรม การเขียนผังงานจะต้องเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของลำดับการทำงานด้วยเส้นที่ลากอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อแสดงทิศทางการทำงานของโปรแกรมขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง

 

สัญลักษณ์ผังงาน มีดังนี้

 

สัญลักษณ์
ชื่อเรียก
คำอธิบายterminal, start, stop
การเริ่มต้นหรือสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม

 

 

general input/output
การรับข้อมูล การแสดงผลข้อมูล

 

 

Monitor/Display
การแสดงผลทางจอภาพ

 

 

Document output
การพิมพ์ผลออกจากเครื่องพิมพ์

 

 

Action/Process
การกำหนดค่าหรือการประมวลผล

 

 

Dicision
การตัดสินใจที่มีเงื่อนไข ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

 

 

Flow line
แสดงทิศทางและลำดับการทำงาน

 

 

on page connector
จุดเชื่อมต่อของผังงาน ใช้สัญลักษณ์นี้เพื่อให้ดูง่าย

 

 

off page connector
จุดเชื่อมต่อของผังงาน ที่อยู่คนละหน้ากระดาษ

 

วิธีการเขียนผังงานที่ดี
 1. ทุกผังงานต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเพียงอย่างละหนึ่งแห่งเท่านั้น 
 2. ทุกแผนภาพต้องมีลูกศรแสดงทิศทางเข้าออก 
 3. ช่วยให้การดัดแปลง แก้ไข ทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 4. ใช้สัญลักษณ์ตามที่กำหนดไว้ 
 5. สัญลักษณ์จุดเริ่มต้นมีเฉพาะลูกศรชี้ทิศทางออก 
 6. สัญลักษณ์จุดสิ้นสุดมีเฉพาะลูกศรชี้ทิศทางเข้า 
 7. สัญลักษณ์การตัดสินใจมีลูกศรชี้เข้า 1 ทิศทาง และชี้ออก 2 ทิศทาง คือ กรณีที่ผลที่ได้จากการตัดสินใจเป็นจริง หรือ เป็นเท็จ 
 8. ใช้ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลจากบนลงล่างหรือซ้ายไปขวา 
 9. คำอธิบายในภาพควรสั้นกะทัดรัด และเข้าใจได้ง่าย 
 10. เส้นของลูกศรที่ใช้บอกทิศทางของลำดับขั้นตอนวิธีการทำงาน ไม่ควรเขียนตัดกันหรือทับกัน 
 11. ผังงานควรมีการทดสอบความถูกต้องของการทำงานก่อนนำไปเขียนโปรแกรม