หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 รหัสเทียม
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-c++
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 การแสดงผล
บทที่10 การรับข้อมูล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนซ้ำ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

 

ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) คือ แผนภาพที่แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 
เพื่อช่วยให้การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมทำได้สะดวก  และง่ายต่อการบำรุงรักษาโปรแกรม
การเขียนผังงานโปรแกรมจะต้องเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของลำดับการทำงานด้วยเส้นที่ลากอย่างต่อเนื่อง
เพื่อแสดงทิศทางการทำงานของโปรแกรมขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง 

 

 โครงสร้างผังงานมี 3 ประเภท ได้แก่

1.โครงสร้างแบบเรียงลำดับ (Sequence Control Structure)
2.โครงสร้างแบบทางเลือก (Selection Structure)
3.โครงสร้างแบบทําซ้ำหรือวนรอบ (Iteration หรือ Looping Structure)