หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 รหัสเทียม
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-c++
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 การแสดงผล
บทที่10 การรับข้อมูล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนซ้ำ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

 

       การเขียนผังงานมี  3 รูปแบบ คือ

  1. ผังงานแบบเรียงลำดับ (Sequential)

          เป็นผังงานที่มีโครงสร้างการทำงานตามลำดับ ก่อน- หลัง เรียงต่อเนื่องกันเป็นลำดับ

เป็นโครงสร้างที่ง่ายที่สุด สำหรับงานที่ไม่ซับซ้อน ไม่มีการตรวจสอบเงื่อนไข และไม่ต้องทำงานซ้ำ ๆ

ผังงานแบบลำดับมักจะไปรวมอยู่ในผังงานแบบเลือก และแบบมีการทำซ้ำ ผังงานจะเริ่มจากบนลงล่าง

และจากซ้ายไปขวา

ตัวอย่างที่ 1.1 แสดงการเขียนผังงานแบบเรียงลำดับการแปรงฟัน

ตัวอย่างที่ 1.2 การเขียนผังงานแบบเรียงลำดับ หาผลคูณ ตัวเลข 2 ตัว โดยรับค่าจากแป้นพิมพ์

2. ผังงานแบบทางเลือก ( Selection)

ผังงานแบบทางเลือกจะประกอบด้วย   1 เงื่อนไข 2 กิจกรรม หลักการตรวจสอบเงื่อนไข

- ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง จะทำกิจกรรมที่ 1 แล้วออกจากโครงสร้าง

- แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ จะทำกิจกรรมที่ 2 แล้วออกจากโครงสร้าง

และทำตามลำดับต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงจุดสุดท้ายของผังงาน

 

ตัวอย่างที่ 2.1 การเขียนผังงานแบบทางเลือก

ตัวอย่างที่ 2.2 การเขียนผังงานแบบทางเลือกเปรียบเทียบตัวเลข 2 ตัวแล้วค่าผลต่างโดยรับค่าตัวเลขจากแป้นพิมพ์

 

3. ผังงานแบบมีการทำซ้ำ (Iteration)

        การทำงานซ้ำหลายครั้ง เช่น บวกตัวเลขตั้งแต่ 1 - 100 ก็จะต้องทำงาน 101 รอบ การทำซ้ำ จะอยู่ภายใต้เงื่อนไข จริง หรือ เท็จตามลักษณะเงื่อนไขที่กำหนด การทำงานซ้ำแบบนี้ได้อีกแบบว่า การวนลูป ( Loop)  ตามที่ผู้เขียนโปรแกรมได้ออกแบบไว้ แบ่งเป็น 3 รูปแบบดังนี้

    1. การทำงานเป็นรอบด้วย for
    2. การทำงานเป็นรอบด้วย while
    3. การทำงานเป็นรอบด้วย do-while

1. การทำงานเป็นรอบด้วย for

  การวนลูปด้วยจำนวนรอบที่แน่นอนด้วยคำสั่ง for

ตัวอย่าง การแสดงตัวเลข ตั้งแต่ 1-10

 

2. การทำงานเป็นรอบด้วย while

 

ตัวอย่าง แสดงจำนวนที่เป็นเลขคู ตั้งแต่ 1-200

    3. การวนรอบซ้ำด้วยคำสั่ง Do - While

           คำสั่ง do -while เป็นรูปแบบคำสั่งที่ใช้ควบคุมโปรแกรม โดยโปรแกรมจะตรวจสอบเงื่อนไข หลังจากเข้าไปทำในวงรอบ ของการทำซ้ำแล้วอย่างน้อย 1 รอบ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำซ้ำอีกจนเงื่อนไขที่กำหนดให้เป็นเท็จ จึงหยุดการทำซ้ำ

ตัวอย่าง การบวกเลขจำนวน 1-20

 

ตัวอย่างที่ 3.1 การเขียนผังงานแบมีการทำซ้ำ

 

ตัวอย่างที่ 3.2 การเขียนผังงานแบมีการทำซ้ำ การหาผลบวก ตัวเลข 1-20

 

ประโยชน์ของผังงาน

1. ช่วยให้สามารถทำความเข้าใจลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว
2. ช่วยแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ทำให้สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างเป็นระบบ ไม่สับสน
3. ช่วยให้เข้าใจลำดับและความสัมพันะระหว่างขั้นตอนในการทำงานต่างๆ
4. ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานความคิดระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) นักเรียนโปรแกรม (Programmer)
5. ช่วยในการตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมได้ง่ายขึ้น เมื่อเกิดข้อผิดพลาด
6. ช่วยให้การดัดแปลง แก้ไข ทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
7. สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย เพระาผังงานไม่ขึ้นอยู่กับภาษาคอมพิวเตอร์
8. สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย เพราะผังงานไม่ขึ้นอยู่กับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งโดยเฉพาะ
9. การบำรุงรักษาโปรแกรม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรม สามารถดูผังงานเพื่อแก้ไขคำสั่งในโปรแกรมก่อนแก้ไขได้