หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 รหัสเทียม
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-c++
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 การแสดงผล
บทที่10 การรับข้อมูล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนซ้ำ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

 

1.โครงสร้างแบบเรียงลำดับ (Sequence Control Structure)
            เป็นผังงานที่มีโครงสร้างการทำงานตามลำดับ ก่อน- หลัง เรียงต่อเนื่องกันเป็นลำดับเป็นโครงสร้างที่ง่ายที่สุดสำหรับงานที่ไม่ซับซ้อน 
ไม่มีการตรวจสอบเงื่อนไข และไม่ต้องทำงานซ้ำ ๆ ผังงานแบบลำดับมักจะไปรวมอยู่ในผังงานแบบเลือกและแบบมีการทำซ้ำ
ผังงานจะเริ่มจากบนลงล่าง และจากซ้ายไปขวา

 

ตัวอย่างที่ 1.1 แสดงการเขียนผังงานแบบเรียงลำดับ "รับค่าตัวเลข 2 ตัวแล้วนำมารวมกัน"

                     
  1. เริ่มต้นการทำงาน
  2. รับค่าตัวเลข ตัวที่ 1 <== A
  3. รับค่าตัวเลข ตัวที่ 2 <== B
  4. คำนวณ sum = A+B
  5. แสดงค่า sum
  6. จบการทำงาน

            การจำลองความคิดเป็นผังงาน (แบบเรียงลำดับ)

       

 

            ตัวอย่างที่ 1.2 การเขียนผังงานแบบเรียงลำดับ หาผลคูณ ตัวเลข 2 ตัว โดยรับค่าจากแป้นพิมพ์

 

-->  1.

 

 

-->  2.

 

 

-->  3.

 

 

-->  4.

-->  5.
   
คำอธิบาย 1. เริ่มต้นการทำงานของโปรแกรม
  2. รับค่า a,b
  3.คำนวณ a x b
  4.แสดงค่า a x b
  5. จบการทำงาน