หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 รหัสเทียม
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-c
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 การแสดงผล
บทที่10 การรับข้อมูล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนซ้ำ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

           การแสดงผล หมายถึง การที่มนุษย์ป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วสั่งให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้
ในหน่วยความจำไปแสดงออกที่อุปกรณ์แสดงผล (Output Device) คอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลผ่านทางอุปกรณ์ได้ทางเดียว
และหลายทาง เช่น การแสดงผลที่หน้าจอคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ การแสดงผลผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์
การแสดงผลผ่านทางเครื่องขยายเสียง เป็นต้น
          การแสดงผลออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นการทำงานพื้นฐานหรือเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของทุกโปรแกรม คือ
การแสดงผลข้อมูลทางจอภาพ ในภาษาซี การแสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพจะใช้ คำสั่ง printf() คำสั่ง putchar() คำสั่ง puts()
 
คำสั่ง printf()  
          คำสั่ง printf() เป็นคำสั่งพื้นฐานในการแสดงผลข้อมูลทุกชนิด ออกทางหน้าจอทั้งจำนวนเต็ม (Int) ทศนิยม (Float) ข้อความ (String)
หรือ อักขระ (Char) นอกจากนี้คำสั่งยังมีความยืดหยุ่นสูง โดยผู้เขียนโปรแกรมสามารถกำหนดหรือจัดรูปแบบการแสดงผล
ให้มีระเบียบหรือเหมาะสมตามความต้องการ โดยใช้รูปแบบคำสั่ง printf("format"); หรือ printf("format",variable);

 

ตัวอย่าง

 

คำสั่ง putchar()

เป็นคำสั่งใช้สำหรับแสดงผลอักขระโดยเฉพาะออกทางหน้าจอ มีรูปแบบการเขียนคำสั่งคือ putchar('char');

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์

คำสั่ง puts()

คำสั่ง puts()เป็นคำสั่งใช้สำหรับแสดงข้อความออกทางหน้าจอ โดยมีรูปแบบการเขียนคือ put(str);

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์

การใส่คำอธิบายโปรแกรม (Comment)

                comment เป็นส่วนของโปรแกรมที่ควบคุมการแสดงผล เมื่อเมื่อคอมไพเลอร์ทำการคอมไพล์มาถึงส่วนของ comment คอมไพเลอร์จะข้ามส่วนนั้นไปโดยไม่ต้องคอมไพล์ การใช้คอมเมนต์ในโปรแกรมจะมี 2 ลักษณะ คือ

                      1. ใช้อธิบายความหมายของโปรแกรมในส่วนนั้น ซึ่งคำอธิบายนี้จะทำให้เราทราบการทำงานของโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีที่โปรแกรมนั้นถูกเขียนไว้นานแล้ว เมื่อนำกลับมาใช้ใหม่ comment จะช่วยให้เราเข้าใจการทำงานของโปรแกรมได้เร็วขึ้น

                      2. ใช้ comment เพื่อหยุดการทำงานบางส่วนของโปรแกรมชั่วคราว ซึ่งใช้ในกรณีที่เราต้องการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมเป็นส่วน ๆ วิธีนี้มีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบโปรแกรมที่มีความยาวมาก กล่าวคือ ถ้าต้องการให้ส่วนใดของโปรแกรมหยุดทำงานชั่วคราว เราก็จัดให้ส่วนนั้นเป็นคอมเมนต์ เมื่อรันโปรแกรมผลที่ได้จะมาจากส่วนอื่นที่เหลืออยู่ ด้วยวิธีการนี้จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจการทำงาน และค้นหาความผิดในโปรแกรมได้เร็วขึ้น


Comment ในภาษาซี มี 2 ประเภท คือ

 1. Comment บรรทัดเดียว เป็น Comment ใช้เครื่องหมาย // ซึ่ง Comment ประเภทนี้จะมีผลต่อบรรทัดหรือข้อความที่อยู่หลัง เครื่องหมาย // เพียงบรรทัดเดียวเท่านั้น ดังนั้นถ้าต้องการทำ Comment หลาย ๆ บรรทัด จึงต้องเขียน // ในทุก ๆ บรรทัดที่ทำ Comment เช่น

  // บรรทัดนี้เป็น Comment หรือหมายเหตุ หรือคำอธิบายโปรแกรม
  // Comment จะไม่มีผลต่อโปรแกรม
  // Comment ประเภทนี้ มีผลเพียงบรรทัดเดียวเท่านั้น
  // Comment จะวางไว้ตรงไหนของโปรแกรมก็ได้
 2. Comment หลายบรรทัด เป็น Comment ที่ใช้ได้หลายบรรทัด การเขียน Comment ประเภทนี้ใช้เครื่องหมาย /* และ */ ข้อความใดที่อยู่ในเครื่องหมาย /* และ */ จะเป็น Comment ทั้งหมด เช่น

  /* ต่อไปนี้เป็น Comment แบบหลายบรรทัด
  บรรทัดนี้ก็เป็น Comment 
  Comment จะไม่มีผลต่อโปรแกรม
  ภายใน Comment สามารถเขียนผิดหลักไวยกรณ์ภาษาได้
  เพราะ Compilor ไม่สนใจ Comment
  */

ตัวอย่าง การ Comment แบบบรรทัดเดียว

#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
 
    // This is
    // block
    // comment
    printf("Hello world\n");
 
    return 0;
}

ตัวอย่าง การ Comment แบบหลายบรรทัด

 
#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
 
    /* This is
    block
    comment */
    printf("Hello world\n");
 
    return 0;
}